மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி படியுங்கள்...

Loading...

மழை நீர் குறைவான பகுதிகளிலும் வெகுதூரத்தில் உள்ள நிலங்களில் மரம் வளர்ப்பு பற்றிய சிறப்பான கட்டூரையை காணதவறாதீர். இவ்விதழில் இணையத்தில் மருந்து விற்பனை தொடங்கியிருக்கும் இந்த காலத்தில் அதில் உள்ள வாய்ப்புகளை சவால்களையும் ஆய்வு செய்கிறது ஓர் தொகுப்பு.மேலும் பாரிஸ்ல் நடந்த COP-21 மாநாட்டின் நிகழ்வுகளையும் அதன் தீர்மானங்களின் பயன்களை பற்றி இவ்விதழில் விரிவாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க