மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி படியுங்கள்...

Loading...

இவ்விதழில் வண்ணம் தீட்டுதல், ஏற்றுமதி கொள்அடக்கம், சக்கரை வள்ளி கிழங்கு சாகுபடி, பழத்தோட்ட பயிர்களுக்கான நவீன பண்ணை இயந்திரங்கள் ஆகியவை இவ்விதழில் அடங்கியுள்ளன.

இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க