இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க

Loading...

சாணம், மரத்தூள்,கரித்தூள்,நெல்,உமி முதலிய பொருட்களை முறையாகப் பயன்படுத்துவதன் மூ ல ம் கிராமப்புறங்களில் எரிசக்தி தேவையைப் பூர்த்தி செய்து கொள்வதோடு மரங்கள் அழிவதையும், விறகிற்காக வளர்க்கப்படும் மரங்களை வளர்க்கத் தேவைப்படும் விளை நிலங்களையும் காப்பாற்றி சுற்று சூழலையும் பாதுகாக்கலாம்.

இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க