வீட்டுப் பழத்தோட்டம்

அன்புடைய வாசகர்களுக்கு வணக்கம்.  பொங்கல் பண்டிகையைச் சிறப்பாகக் கொண்டாடினீர்களா?  நிறைய வாசகர்கள் வீட்டுக் காய்கறித்தோட்டம் அமைப்பதுபற்றியும் மாடித் தோட்டம் அமைப்பதுப் பற்றியும் விபரங்களைத் தொலைபேசியில் கேட்டுக் தெளிவு பெற்றார்கள்.  நிறைய பேர் ஆர்வமாக இருப்பது மிகவும்மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது.  நிறைய பேர் தோட்டம் …

Read More