கொஞ்சம் வேளாண்மை கொஞ்சம் சுற்றுப்புறச் சூழல்

    மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் நிறைய அரிய வகைப் பறவைகள் இருந்தன. தற்போது அதன் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகின்றது. இதற்குச் சுற்றுப்புறச்சூழல் சீர்கேடும் ஓர் முக்கியக் காரணம். பறவைகள் தாவரம் பரவுவதற்கும், புழுப் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் மிகவும் அவசியம். பறவைகளின் …

Read More

கொஞ்சம் வேளாண்மை கொஞ்சம் சுற்றுப்புறச்சூலழ்

பழங்குடியினரும் வனமும். நமது நாட்டில் சுதந்திரத்திற்குப் பின்பு தான் வனத்துறையினர் செயல் வடிவம் பெற்று வனத்தைச் சிறப்பாகப் பாதுகாத்து வருகின்றனர். ஆனால் பல நூற்றாண்டுகளாக வனத்தை உண்மையாகப் பாதுகாத்து வருகிறவர்கள் அவ்வனத்தின் சொந்த மக்களான ஆதிவாசிகள் அல்லது பழங்குடியினர் என்பவர்களாவார்கள். வனத்தைப் …

Read More

கொஞ்சம் வேளாண்மை கொஞ்சம் சுற்றுப்புறச்சூழல்

    ஒரு நாட்டின் வளமைக்கு அடித்தளமாக இருப்பது உயர்ந்த மலைகளே, இவற்றின் மூலமாகச் சமவெளிப் பிரதேசங்கள் வளமாக விளங்குகின்றன. நமது மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் தீபகற்ப இந்தியாவை வளமிக்க பகுதியாக ஆக்கியுள்ளன. இம்மலைகள் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை (Co2) எடுத்துக் கொண்டு பிராண வாயுவை …

Read More