சேவல் சண்டை – பாரம்பரிய விளையாட்டுப் பற்றி ஒரு தகவல்

சேவல் சண்டையில் இருவகை உண்டு 1. வெப்போர், வெத்தடி அல்லது வெற்றுகால் சேவல் சண்டை. 2. கத்திகால், கத்திக் கட்டு சேவல் சண்டை இவ் இரண்டு வகைச் சண்டைக்கும் இரண்டு வெவ்வேறு வகை சேவல்கள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன.  இவ் இரண்டு வகை …

Read More