வனம் காப்போம்

வனம் காப்போம் ‘Keystone’ என்கிற தன்னார்வத் தொண்டமைப்பானது நீலகிரி பயோஸ்பியர் ரிசர்வுக்கு உட்பட்ட  மலைப்பகுதியில் அழிந்து வரும் இயற்கைத் தாவரங்களைக் கண்டறிந்து, பாதுகாத்து அதனைப் பெருக்கமடையச் செய்வதிலும் முயற்சிகள் பல எடுத்து வருகின்றது. அப்படி அழியும் ஒரு தாவரத்தைப் பற்றி ‘Keystone’ …

Read More

வனம் – வான் மழை பெற, வனம் காப்போம்

வனம் என்றால் காடு.  சோலை, நீர் உறைவிடம் அழகு, செழிப்பு, நிறம் என்று உயிரினம் வாழ அனைத்தையும் வழங்கும் ஒர் அற்புத இயற்கை படைப்பாகும்.  இந்த இயற்கையின் கொடையைக் கொண்டாடும் விதமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 21ம் தேதியன்று உலக வன …

Read More