மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி படியுங்கள்...

Loading...

கோவைக்காய் பயிரையும் அதன் மொத்த விளைகளும் உள்ளன. மேலும் காலிபிளவர் பயிரை சமமான பகுதிகளில் எவ்வாறு பயிரிட்டு பண்ணையம் செய்வது என்பது தான் சிறப்பு. முடியாது என்ற பயிரை நன்றாக பயிரிட்டோம் ஈட்டியதை காண முடிகிறது.

இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க