மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி படியுங்கள்...

Loading...

இயற்கை முறையில் தேயிலை தோட்டம் நடத்தும் தாய்சோழா இக்கட்டூரை. எஸ்டேட்டின் அனுபவத்தை பற்றி விளக்கி தேயிலை பழமையும் இன்று உள்ள வாய்ப்புகளையும்,சவால்களையும் நன்கு எடுத்துரைக்கிறது. மணல் வரத்து குறைந்துள்ளதால் M-SAND-ன் பயனையும் தான் பொருளாதார, கட்டுமான நன்மைகளும் நன்கு எடுத்து காட்டப்பட்டுள்ளது.

இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க