மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி படியுங்கள்...

Loading...

இவ்விதழில் மிக முக்கியமானவை பெண்களின் தொழில் முயற்சிகளுக்கு துணையிருக்கும் நிறுவனம், வீட்டுக் காய்கறித் தோட்டம், காடை வளர்ப்பு, உரங்களின் வகைகள், தேக்குமரம் ஆகியவை நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், சோளம், மக்காச்சோளம், கடலை ஆகியவற்றை இயந்திரங்கள் மூலம் விதைப்பதும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் அறிந்து பயன்படுத்தி வேளாண்மை மூலம் மேலாண்மை ஆவோம்.

இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க